Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Kazalo
Projekti, programi in ukrepi

Naziv nosilca: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov Program ZDAJ – Zdravje danes za jutri, nosi osrednje sporočilo, da je delovanje za zdravje otrok in mladostnikov ključno za zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva. V to nas usmerjajo znanstvena spoznanja z dokazi podprte medicine in javnega zdravja. Program se osredotoča na zdravstvene probleme otrok in mladostnikov kot so rast in razvoj, način življenja, ki vpliva na njihovo telesno, duševno in socialno zdravje.

Več...

Naziv nosilca: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Koncept zdravih šol je usmerjen k razvojnim programom za promocijo na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov zdravja otrok in mladostnikov. Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

 

Več...

Naziv nosilca: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. V okviru programa potekajo usposabljanja, namenjena vzgojiteljem v vrtcih za delo v vrtcih na različnih področij, ki lako vplivajo na zdravje.

Več...

Naziv nosilca: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Več...

Naziv nosilca: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s partnerji

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.

Več...

Naziv nosilca: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Pilotni Model prehranskih usposabljanj je vzorčni model, ki vključuje module uspsoabljanj za različne oblike ponudnikov prehrane (vrtci, šole, domovi za starejše, bolnišnice, delovne organizacije), pri čemer bodo upoštevane posebnosti določenih prehranskih smernic ter različne situacije (npr. dietna prehrana, nočno delo). Namenjen je izključno kuharskemu osebju, ki je ključnega pomena pri implementaciji smernic zdravega prehranjevanja v različnih sistemih (npr. sistem šolske prehrane, prehrane v delovnih organizacijah ipd.).

Več...

Naziv nosilca: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Na NIJZ si prizadevamo, da bi vsebine zdravega življenjskega sloga našle svoje mesto tako v šolah za starše, vrtcih, kot tudi osnovnih in srednjih šolah. Projekt Zdrav življenjski slog v osnovni šoli se je začel razvijati leta 2008, in je tesno povezan s s programom Mreže zdravih šol. Vsebine, ki so bile prepoznane za zdravje otrok so bile s pomočjo pilotnih osnovnih šol uvajane v šolski kurikul.

Več...

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine

Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence s pomočjo strokovno usposobljenega kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenje.

Več...

Naziv izvajalca: DRUŠTVO VESELA KUHINJA

Eden glavnih ciljev projekta je dokazati mladostnikom in ostali javnosti, da je zdrava hrana lahko dostopna vsem, ne glede na njihovo ekonomsko stanje. Navdušuje dejstvo, da je v proces vključenih preko 65% otrok s slabšim učnim uspehom, ki v večini izhajajo iz družin z nižjim ekonomskim statusom. Gre za projekt, ki med bodočimi generacijami spodbuja pripravo in uživanje zdrave prehrane, lokalne oskrbe, ekonomično ravnanje s hrano, kulturo prehranjevanja itd.

 

Več...

Naziv nosilca: Pediatrična klinika Ljubljana

Pitje pijač (tekočin) je potrebno za vzdrževanje ravnovesja vode v telesu. Za dobro fizično in psihično delovanje našega telesa je potreben zadosten vnos tekočin. Smernice zdravega prehranjevanja svetujejo, da se za nadomeščanje tečine vedno priporoča pitno vodo ali nesladkan čaj ali sadne sokove, razredčene z vodo. Sladke pijače sodijo med odsvetovana živila, saj vsebujejo večje vsebnosti sladkorja in drugih ne potrebnih dodatkov.

Več...

Naziv nosilca: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Novo Mesto

Zdrav življenjski slog je potrebno otroku privzgojiti čimprej, saj  navade, ki jih pridobimo v najzgodnejšem življenjskem obdobju, vzdržujemo tudi v kasneje v življenju. Pri prenosu znanja in veščin za zdravo življenje otrokom in mladostnikom je potrebno biti inovativen in vztrajen. Projekt Jem zdravo – gibam se neprestano je lahko eden izmed idej, ki preko izkustva otroku približa zdrave prehranske in gibalne navade.

Več...

Naziv nosilca: ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE

Aplikacija Študent veš kaj ješ je sopotnik pri zdravem prehranjevanju, ki ga lahko nosite s seboj. Vsebuje bazo z več kot 37.000 izdelki, pri katerih lahko preverite prehranski profil živila. Spletni portal ponuja številne nasvete in ideje za prehranjevanje študentov. Slednji sodijo glede načina prehrane med tvegano skupino, saj je njihov delovnik pogosto neenakomeren, kar vpliva na ritem prehranjevanja. Študenti so velikokrat primorani uživati hrano pri zunanjem ponudniku, kjer pa je kakovost obroka ključnega pomena za ohranjanje zdravja.

Več...

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine

Ključni namen programa Mali sonček je obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Na tem mestu boste našli povezavo do idej za izvajanje vadbe pri najmlajših v vrtcih. Program omogoča, da otroku na prijazen način predstavite gibanje, ki je eden izmed ključnih dejavnikov krepitve in ohranjenja zdravja skozi celotno življenje.

 

Več...

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine

Športni program Zlati sonček je eden izmed programom, namenjen vzgoji za redno telesno dejavnost med najmlajšimi. Učiteljem ponuja vrsto idej in spretnosti, ki so pomembne za razvoj gibalnih sposobnosti ter ohranjanje zdravja.  Z njima lahko v šolah popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in  dela v društvih, zaradi privlačnih vsebin kot so rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo itn.

Več...

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine

Redna

Telesna dejavnost je pomembna v vseh fazah razvoja otrok in mladostnikov. Program Krpan je še eden izmed programom Zavoda RS za šport Planica, ki je namenjen bogatenja življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Če sta programa Mali in zlati sonček namenjena najmlajšim, se Krpan osredotoča na otroke stare od 9 do 11 let. Program je namenjen razrednim učiteljem.

Več...

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine

Programu Naučimo se plavati postavlja enoten sistem poučevanja in nagrajevanja učenja plavanja v Republiki Sloveniji.

Več...

Nosilec projekta: IPoP – INŠTITUT ZA POLITIKO PROSTORA

Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino telesne dejavnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Spodbujanje aktivne poti v šolo je ukrep, s katerim se s povezovanjem občin, osnovnih šol, staršev in otrok izvaja vzgoja za zdrav življenjski slog brez razlik.

Več...

Naziv nosilca: INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Program Šolski ekovrtovi nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom, zavodom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček). Program obsega bogat nabor dejavnosti, v katerem lahko sodelujejo vsi člani Mreže šolskih ekovrtov.

Več...

Naziv izvajalca: INŠTITUT ZA POLITIKO PROSTORA

S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. Pešbus se lahko izvaja v obliki poskusnih obdobij ali stalno. Spletni portal vsebuje navodila za organizacijo in izvedbo spremljane poti, ki smo jih preizkusili v pilotnih projektih. Vsebuje tudi podporna gradiva, ki so vam lahko v pomoč pri uvajanju ukrepa v vašem kraju.

Več...

Naziv nosilca: IPoP – INŠTITUT ZA POLITIKO PROSTORA

Bicivlak je organizirana skupina učencev s spremstvom, ki po stalnih poteh in rednem urniku kolesarijo v šolo. Bicivlak omogoča, da se v šolo legalno vozijo tudi učenci, ki še nimajo kolesarskega izpita. Otroci uživajo v vožnji s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. Bicivlak se lahko izvaja v obliki poskusnih obdobij ali stalno. Spletni portal vsebuje navodila in gradiva za uvajanje projekta v vašem okolju.

Več...

Naziv nosilca: ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE

Športna unija Slovenije nudi zdravo, a zabavno alternativo v okviru vseslovenske športno-družbene akcije Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti, kjer si prizadevamo za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni. Hkrati želijo povečati ozaveščenost mladih o pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga na eni ter negativnih posledicah (sodobnih) zasvojenosti na drugi strani.

Več...

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine

Športni program »Hura, prosti čas« je namenjen mladim od predšolskega obdobja do študija, ki želijo svoj prosti čas po pouku, ob koncu tedna in med počitnicami preživljati v družbi vrstnikov na športnih površinah. S programom se želi ponuditi mladim kakovostno športno ponudbo, ki v ospredje postavlja množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin.

Več...