Pravne podlage

Pravne podlage

Slovenija se lahko pohvali s številnimi ukrepi na področju organizirane šolske prehrane. Organizirana šolska prehrana je zakonodajno podprta s strokovnimi smernicami.

Danes se namenja vrtčevski in šolski prehrani posebno skrb. Ureja jo Zakon o šolski prehrani ter področna šolska in socialna zakonodaja, aktualni nacionalni programi prehranske politike pa omogočajo sprejetje nekaterih dokumentov in razvoj programov, ki podpirajo lažje udejanjanje strokovnih priporočil v praksi.

 

Več...

Sistemsko dobro urejena šolska prehrana je najučinkovitejši način omogočanja dostopnosti obrokov vsem otrokom in mladostnikom v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Sistem organizirane šolske prehrane v Sloveniji je edinstven in unikaten. Področje ureja zakonodaja, sistem pa omogoča, da imajo vzgojno-izobraževalni zavodi zagotovljene človeške, finančne in prostorske vire, ki omogočajo načrtovanje, pripravo in razdeljevanje hrane.

Več...

Zagotavljanje varne, zdrave, lokalno in trajnostno pridelane hrane je eden izmed pomembnih ciljev Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti 2015-2025

Doseganje visoke ravni varstva človekovega življenja in zdravja je eden od temeljnih ciljev živilske zakonodaje. Pravila in postopki, ki temeljijo na analizi tveganja, so ključna podlaga za zagotavljanje varne hrane tako z mikrobiološkega, fizikalnega kot tudi kemijskega vidika.

Več...

Javni zavodi kot so šole in vrtci so pomembni porabniki hrane, zato morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja.

V državnem merilu so pomembni porabniki hrane javni zavodi, kot so šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele itd. Ti štejejo za javne naročnike, zato morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja. Področje naročanja živil je urejeno s področno zakonodajo javnih naročil.

Več...
Pravne podlage