Pravne podlage

Pravne podlage

Kazalo
Varnost hrane

Varnost hrane

Zagotavljanje varne, zdrave, lokalno in trajnostno pridelane hrane je eden izmed pomembnih ciljev Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti 2015-2025

Področje varnosti hrane je v pristojnosti nadzora Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR). Urejeno je s krovno evropsko živilsko zakonodajo – Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, ter v okviru področnih uredb in podzakonskih aktov, ki so zbrane na spletnih straneh UVHVVR. Najpomembnejši pravni dokumenti so:

Vsa druga veljavna zakonodaja na področju varnosti hrane je dostopna na povezavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma UVHVVR.