• Domov
  • Strokovno spremljanje prehrane v VIZ

Strokovno spremljanje prehrane v VIZ

 

zmanjsevanje_odpadkov_hrane_-_strokovne_vsebineStrokovno spremljanje prehrane je nacionalni ukrep, ki ga predvideva Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013). Njegov cilj je spremljati skladnost prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih z vidika Smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v praksi. Strokovno spremljanje prehrane s svetovanjem izvajajo strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje v skladu z letnimi delovnimi načrti oziroma na pobudo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport. Rezultate spremljanja Nacionalni inštitut za javno zdravje objavlja v letnih poročilih. Več o tem si lahko preberete v nadaljevanju.

O strokovnem spremljanju šolske prehrane in pomembnejših dosežkih na tem področju si preberite več na tej povezavi.

 

 

Organizirana šolska prehrana je nacionalni sistemski ukrep, ki zagotavlja kakovostne obroke v času pouka in varstva. Šolska prehrana pomembno vpliva na zdravje populacije, medtem ko je s svojimi spremljevalnimi dejavnostmi del vzgojnega procesa pri vzgoji za zdravo prehrano. Organizirana šolska prehrana je kompleksen sistem, ki zahteva holističen pristop in različne pristope spremljanja in vrednotenja.

šolska prehrana struktura

Slika 1: Koncept strokovnega spremljanja šolske prehrane (Emma, Patterson, Karolinska Institut) 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2006) je objavila v svojem dokumentu teoretični okvir ter opredelila ključna vprašanja v zvezi s spremljanjem in ocenjevanjem prehranskih politik v šolskem okolju. Poročilo WHO DPA opredeljuje možne procesne kazalnike, kazalnike izhoda in kazalnike rezultatov za vrednotenje prehranske politike. Obstajajo tudi številna orodja, ki omogočajo evalvacijo šolskih prehranskih politik, zbiranje informacij o šolskih intervencijah in praksah, razpoložljivosti dostopnih živil in sestavi šolskih obrokov.

Več o strokovnem spremljanju prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter o letnih poročilih že izvedenih spremljanj si lahko preberete v nadaljevanju.

Z namenom spremljanja šolske prehrane in uresničevanja sprejetih smernic zdravega prehranjevanja smo v preteklosti razvili tri pristope spremljanja:

  • anketiranje ključnih informatorjev v vzgojno–izobraževalnih zavodih za potrebe procesne evalvacije;
  • na indikatorskih živilih temelječe ocenjevanje mesečnih jedilnikov;
  • hranilno in energijsko ovrednotenje šolskih obrokov za potrebe evalvacije izhodov.

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013)  med drugim v 20. členu opredeljuje strokovno spremljanje kot ugotavljanje skladnosti šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami iz druge alineje šestega odstavka 4. člena tega zakona in zagotavlja svetovanje šolam. Vsi našteti dokumenti so postali za zavode obvezujoči in s tem predmet strokovnega spremljanja, ki ga določa zakon. Strokovno spremljanje po zakonu načrtuje in izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. V skladu z določilom iz 2. člena zakona je uporaba smernic zavezujoča tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Prav tako tudi za navedene zavode velja že omenjeno strokovno spremljanje skladnosti prehrane s strokovnimi usmeritvami in svetovanje.

Strokovna skupina za šolsko prehrano pri Ministrstvu za zdravje je v letu 2012 oblikovala postopke, navodila in orodja za izvajanje strokovnega spremljanja šolske prehrane na terenu. Z omenjenim strokovnim spremljanjem se ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami in svetuje zavodom z namenom izboljšanja stanja.

 Cilji strokovnega spremljanja so:

  • pregledati izvajanje organizirane šolske prehrane na področju organiziranosti, načina načrtovanja in ponudbe prehrane z vidika ugotavljanja skladnosti šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami,
  • podati izhodišča za izboljšanje organiziranosti, načina načrtovanja in ponudbe prehrane v zavodih ter prehranske kakovosti ponujenih obrokov,
  • izvajanje kontinuirane strokovne podpore sistemu organizirane prehrane v zavodih z vidika zagotavljanja zdrave in uravnotežene prehrane otrok in mladostnikov.

Vsako leto NIJZ pripravi plan strokovnega spremljanja. Strokovno spremljanje na posameznem vzgojno-izobraževalnem zavodu se lahko izvede tudi na pobudo zavoda, staršev ali na pobudo Inšpektorata RS za šolstvo in šport. Strokovno spreminjanje s svetovanjem se izvede na osnovi obiska izbranega zavoda in se zaključi z izdelavo strokovnega mnenja. Strokovno spremljanje šolske prehrane se opravi v skladu z Vodilom in Usmeritvami.  Informacije na terenu se pridobijo iz razgovora z organizatorjem prehrane oz. vodjo prehrane (pogosto tudi z kuharji, direktorji, računovodji) in na osnovi ugotavljanja dejanskega stanja v kuhinji, iz jedilnika ali na osnovi drugih dokazil (npr. dobavnice, razpisne dokumentacije, potrdila o izobraževanju ipd.). Vse informacije se nato centralno zberejo v podatkovni bazi Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za vsak zavod se po opravljenem pregledu izdela strokovno mnenje, ki ga prejmeta vodja prehrane/organizator šolske prehrane in ravnatelj/-ica. Za pomoč in svetovanje se lahko zavodi obrnejo na sodelavce iz območnih enot NIJZ.

mag. Matej Gregorič

NIJZ poročila strokovnega spremljanje šolske prehrane redno objavlja na svojih spletnih straneh. Dosedanja poročila so dostopna na naslednjih povezavah: