• Domov
 • Pravne vsebine in normativni akti o šolski prehrani

Pravne vsebine in normativni akti o šolski prehrani

 svetovanjePodročje organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih je vpeto v več področnih zakonodaj, ki vključujejo tako izobraževalni, kot zdravstveni vidik šolske prehrane. Slednji so:

 • naročanje živil,
 • varnost hrane,
 • organizirana prehrana otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
 • zakonodaje o šolski prehrani ter
 • smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Pomemben vidik predstavljajo tudi projekti in dobre prakse na področju zdrave šolske prehrane.

 

Pravne vsebine

 • Področje naročanja živil je urejeno s področno zakonodajo javnih naročil, ki določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. Najpomembnejša sta:
  Vsa druga veljavna zakonodaja na področju naročanja živil je dostopna na spletni povezavi Ministrstva za javno upravo, Direktorat za javno naročanje.
  V pomoč in vodilo pri javnem naročanju živil so tudi Priporočila za javno naročanje živil (MKGP, 2013). Omenjena priporočila se še posebej osredotočajo na pogoje in načine za zagotovitev kratkih verig pri javnem naročanju živil.
  Da bi zeleno javno naročanje čim prej zaživelo v praksi je Inštitut za trajnostni razvoj izdelal Priporočila za zeleno javno naročanje ekoživil, ki so namenjena predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z javnim naročanjem živil.
 • Področje varnosti hrane je v pristojnosti nadzora Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR). Urejeno je s krovno evropsko živilsko zakonodajo - Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, ter v okviru področnih uredb in podzakonskih aktov, ki so zbrane na spletnih straneh UVHVVR. Najpomembnejši pravni dokumenti so:
  Vsa druga veljavna zakonodaja na področju varnosti hrane je dostopna na povezavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma UVHVVR.
 • Področje organizirane prehrane otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih ureja področna zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja:
  • Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
  • Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)
  • Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo)
  • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)
  • Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14)
  • Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popr.)
  • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15)
  • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/11, 10/12, 92/12, 49/13 in 75/15)
  • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10 in 99/10)
  Vsa druga veljavna zakonodaja s področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je dostopna na povezavi.
 • Zakonodaja o šolski prehrani ima za cilj spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti, spodbujanje zavesti o odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje in vzgajanje ter izobraževanje za trajnostni razvoj. Področni zakoni tudi določajo, da morajo vrtci v okviru dnevnih, poldnevnih in krajših programov poleg vzgoje in varstva zagotoviti tudi prehrano, osnovne in srednje šole za učence in dijake pa organizirati vsaj en obrok hrane dnevno.
  Od leta 2010 organizacijo šolske prehrane ureja:
  • Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13 in 46/14 in 46/16 – ZOFVI-K)
  Ta določa organizacijo šolske prehrane in njen nadzor, v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US) pa tudi subvencioniranje obrokov, s katerim se zagotavlja dostopnost do obrokov za vse učence. Zakon pa namenja posebno pozornost tudi vlogi šole pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja.

  Zakon se uporablja v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo osnovnošolske ali srednješolske javno veljavne programe.
  Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno- izobraževalnih zavodih ter strokovnim spremljanjem prehrane pa se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.
 • Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih morajo pri organizaciji šolske prehrane upoštevati vsi vzgojno-izobraževalni zavodi, je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 135. dopisni seji dne 11. 8. 2010;

  Prijavo in odjavo šolske prehrane ter odjavo posameznih obrokov opravijo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za izobraževanje (obrazec).