• Domov
  • Najpogostejša vprašanja in odgovori

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Na področju organizirane šolske prehrane so v veljavi dvoje smernic. Kakšna je razlika med njima?

Na področju organizirane prehrane v VIZ so dvoje smernic:

  1. Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje; in
  2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki sta jih potrdili ministrstvi, pristojni za zdravje in za izobraževanje.

Razlika med njima:

Prve predstavljajo okvir organizirani prehrani v VIZ v Sloveniji na splošno. Opredeljujejo pedagoški (vzgojni) in zdravstveni vidik šolske prehrane.

Druge smernice predstavljajo temelj izvajanja zdravstvenega vidika šolske prehrane (načrtovanje in izvajanje organizirane prehrane v praksi). 

Kaj pomeni kratica VIZ?

VIZ – vzgojno-izobraževalni zavod

Po definiciji Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013) so vzgojno-izobraževalni zavod: vrtci, osnovne in srednje šole, domovi za učence, dijaški domovi, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Ali so prodajni avtomati s hrano in pijačami lahko nameščeni v šolskih prostorih?

Ne! Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013) v svojem 4. členu navaja, da tovrstni prodajni avtomati ne smejo biti nameščeni na območju VIZ oziroma na njegovem prostoru.

Zakon tudi določa, da so v zbornicah oziroma v prostorih, ki so namenjeni izključno zaposlenim na šoli oziroma vzgojno-izobraževalnih zavodih lahko nameščeni prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov.

Ali mora šola obvezno imeti vzpostavljeno skupino za prehrano?

 Ni nujno, vendar je priporočljivo. Skupina za šolsko prehrano je lahko v pomoč vodji šolske prehrane pri načrtovanju in izvajanju šolske prehrane. 

Zakon o šolski prehrani določa, da ravnatelj lahko imenuje skupino za prehrano, ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane.

Ali strokovno spremljanje šolske prehrane pomeni nadzor nad VIZ pri izvajanju organizirane prehrane?

Ne! S strokovnim spremljanjem, ki ga opredeljuje 20. člen Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013) se ugotavlja, ali vzgojno-izobraževalni zavodi pripravljajo obroke skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah oziroma v skladu s 4. členom zakona, ki opredeljuje šolsko prehrano. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je pooblaščen za izvajanje te naloge ugotavlja ali so obroki vzgojno-izobraževalnih zavodov v skladu z zdravstvenim vidikom šolske prehrane. NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom na tem področju tudi zagotavlja strokovno svetovanje na terenu.

Strokovno spremljanje s strani NIJZ se lahko izvaja tudi na pobudo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport.