Skupina za šolsko prehrano

 

Priporočamo, da se v vsakem vrtcu in šoli organizira skupina za prehrano, ki jo sestavljajo vodja šolske oz. vrtčevske prehrane, predstavnik vodstva vrtca ali šole, član vrtčevskega ali šolskega (zobo) zdravstvenega tima, učitelj športne vzgoje, predstavnik učiteljev, predstavnik staršev in pri starejših otrocih in mladostnikih predstavnik otrok.

Vloga skupine zribe_pri_otrocih_-_smernicea prehrano je sodelovanje pri organizaciji prehrane na ravni šole in vrtca v skladu z veljavno zakonodajo, prehranskimi standardi ter načeli zdrave prehrane in gibanja za zdravje. Namen skupine za prehrano je, da sodeluje pri izboljšanju znanja vrtčevskega ali šolskega strokovnega kadra o zdravem prehranjevanju in gibanju za zdravje, spodbuja ustrezno izobrazbeno strukturo tega kadra, spodbuja mehanizme kontrole učinkovitosti izvajanja priporočil ter spremlja kakovost prehrane in vpliva na izboljšave. Prehranska skupina tudi usklajuje interese znotraj skupine v skladu z načeli zdrave prehrane.

Skupina skrbi za dobro povezavo s starši, saj je vključitev, izobraževanje in podpora staršev ključna za uspešno izvajanje vrtčevske in šolske prehrane.

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013) v svojem 5. členu navaja, da ravnatelj lahko imenuje skupino za prehrano, ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane. Določba velja le za osnovne in srednje šole, čeprav je uvedba tovrstne skupine smiselna tudi v ostalih vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtci, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovi za učence, dijaški domovi in Center šolskih in obšolskih dejavnosti).

 

Vir: Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2005